مقررات قرارداد برای : کنسلی قرارداد
ISTANBUL

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر استانبول

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
پس از ساعت 12 ظهر قبل از پرواز 100% سوخت 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
3,450,000 ريال 1 روز مانده تا پرواز 2
TEHRAN

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر تهران

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
50 % 1 روز مانده تا پرواز 2
همین الان

تور خودتو بساز